به گزارش خبرنگار هنری بخش فارسی صدای آمريکا در باره ابتکار آميزش کارتهای مخصوص تبريک کريسمس و کارتهای تبريک عيد هانوکای کليميان توجه فرمائيد.