ميزبان برنامه، دکتر ابراهيم بی پروا، پيرامون فراخوان رفراندم قانون اساسی گفتگويی انجام داده است با آقايان پرويز دستمالچی، پژوهشگر و فعال سياسی و تنها بازمانده قتل های سياسی رستوران ميکونوس، مهدی احمد، نماينده پيشين مجلس شورای ملی، و دکتر مهرداد درويش پور استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم در سوئد.