در جريان نبرد مسلحانه ۲۴ ساعته ای در يک اردوگاه پليس در کشمير هند، پنج پليس و دست کم يک ستيزه گر کشته شدند.

به گفته مقامات پليس، نبرد که سحرگاه شنبه پايان گرفت، بامداد جمعه و زمانی آغاز شد که ستيزه گران مخالف حکومت هند در کشمير، به اردوگاه، واقع در ۵۰ کيلومتری شمالی سرينگر، پايتخت تابستانی کشمير، حمله کردند.

گروهی که خود را "المنصورِين" می نامد، مسئوليت حمله را بر عهده گرفته است.