دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در اين برنامه مسايل زير را مورد بررسی قرار می دهد:

1 - چين، ژاپن و هند در صدد بوجود آوردن يک بلوک اقتصادی در مقابل اروپا هستند. اين خبر تا چه حد صحت دارد و چقدر امکان بوجود آمدن چنين بلوکی هست؟

2 - آيا اين بلوک اقتصادی ايران را هم در بر می گيرد؟

3 - عوامل بروز جيره بندی بنزين در ايران چيست؟