هزاران نفر از مردم فرانسه به طرفداری از قانون حمايت از حقوق ‏زنان در مقابل خشونت، در شهرهای فرانسه دست به راهپيمايی ‏زدند.

تعداد تظاهر کنندگان در پاريس 8 هزار نفر و در شهر بندری ‏مارسی در جنوب فرانسه بر يک هزار تن بالغ می شد. تظاهرکنندگان ‏در مارسی ضمن اعتراض به سنگسار يک زن 23 ساله ‏تونسی که در ماه گذشته در مارسی اتفاق افتاد، پشتيبانی خود را از قانون ‏حمايت از حقوق زنان در مقابل خشونت اعلام کردند.‏