صدوپنجمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری ايالات متحده آمريکا به تشريح شرايط خانوادگی و سالهای جوانی جرج هربرت والکر بوش می پردازد.

صدوششمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری ايالات متحده آمريکا به زندگی سياسی پرزيدنت بوش (پدر) می پردازد.

صدوهفتمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری ايالات متحده آمريکا به انتخاب پرزيدنت بوش (پدر) در سال 1988 و آغاز رياست جمهوری وی می پردازد.

صدوهشتمين برنامه نهاد رياست جمهوری و دستاوردهای روسای جمهوری ايالات متحده آمريکا به سياست خارجی دولت آمريکا، جنگ اول خليج و بيرون راندن قوای عراق تحت صدام حسين از کويت می پردازد.