در انفجار بمبی در مرکز افغانستان، دو سرباز آمريکائی جانسپردند و يک نفر ديگر مجروح شد.

به گفته سخنگوی ارتش آمريکا، انفجار در ناحيه " ِده رود" در ولايت اوروزگان و زمانی روی داد که سربازان در منطقه گشت می زدند.

نيروهای آمريکا در افغانستان سعی دارند بقايای طالبان و القاعده را بکشند يا دستگير کنند.

R