خانم پرستو فروهر، دختر شادروانان داريوش و پروانه فروهر، در اين برنامه صداها و پيام ها بطور زنده و مستقيم از منزلش در تهران شرکت داشت و پيرامون مراسم روز دوشنبه در همان محّل در گراميداشت پدر و مادر مقتول خود سخن گفت.

در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز می شوند تا بطور مستقيم و زنده نظرات و درد دلهای خود را با ساير همزبانان در ميان بگذارند.