پس از برگزاری نشست وزرای دارايی و روسای بانکهای بيست کشور صنعتی جهان در برلين و توافق در مورد بخشودگی بدهی عراق به ميزان 80 درصد لينک انتخابات عراق می تواند نقطه عطفی برای مردم اين کشور در جهت بهبود اوضاع سيآسی و اجتماعی باشد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.