ناظران اروپائی می گويند در انتخابات دور دوم رياست جمهوری اوکراين در روز يکشنبه، معيارهای بين المللی رأی گيری دمکراتيک رعايت نشد.

سازمان امنيت و همکاری در اروپا می گويد مقامات اوکراين نمی خواستند انتخاباتی کاملأ دمکراتيک برگزار شود و اضافه می کند موارد پراکنده ای از خشونت و ارعاب رأی دهندگان ديده شد و بهره گيری از منابع دولتی به سود ويکتور يانوکوويچ، نخست وزير، ادامه يافت.

اتحاديه اروپا نيز نسبت به انتخابات اوکراين و نتيجه آن ابراز نگرانی کرده است.

s