رهبرانی از سراسر طيف سياسی عراق روز پنجشنبه درباره برگزاری انتخابات سراسری که قرار است در ماه ژانويه برگزار شود، بحث کردند، اما نتوانستند در اين موضوع که آيا رای گيری بايد مطابق برنامه انجام گيرد يا نه، به توافق برسند.

چهارده حزب سياسی، که شيعيان، اهل تسنن و کردها را نمايندگی می کنند، روز پنجشنبه در شهرک " دوکان" در شمال شرقی عراق جلسه ای تشکيل دادند و موافقت کردند که بايد فهرست مشترکی از کانديدهای نمايندگی پارلمان تهيه شود.

با اين حال، رهبران کرد خواستند انتخابات شهرداری در شهر کرکوک، تا عادی شدن وضع در آنجا به تاخير بيافتد. در اين جلسه، نمايندگان آيت اله علی سيستانی و نيز " حزب دعوت" حضور نداشتند.

R