سی و هشتمين دور جوايز سالانه موسيقی محلی در آمريکا هفته گذشته در شهر «نشويل» در ايالت تنسی برگزار شد. به مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.