به مشروح گزارش خبرنگار علمی بخش فارسی صدای آمريکا درباره دستگاهی جديد برای قطع گريه نوزادان توجه فرمائيد.