سازمان های بشردوست و جوامع حقوقدان در فرانسه از صدور حکم اعدام نوجوانان اضهار تاسف می کنند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.