انتظار می رود پرزيدنت بوش کاندوليزا رايس مشاور امنيت ملی را به عنوان وزير جديد امور خارجه آمريکا معرفی کند.

يک سخنگوی کاخ سفيد گفت رئيس جمهوری اين گزينش را بعداز ظهر امروز – بوقت شرق آمريکا – در مراسمی در محوطه کاخ سفيد اعلام خواهد کرد. خانم رايس جانشين کالين پاول می شود، اما سنای آمريکا بايد انتصاب او را تصويب کند.

تحليلگران می گويند احتمال می رود سناتورها پرسش هائی را در باره ناتوانی خانم رايس و ديگران از پاسخگوئی به هشدار های امنيتی پيش از حملات تروريستی ١١ سپتامبر مطرح سازند.

تحليلگران همچنين پيش بينی می کنند که از کاندوليزا رايس در باره نقائص اطلاعاتی پيش از جنگ در مورد سلاح های کشتار جمعی عراق ، سئوال خواهد شد. او يکی از وفادارترين و مورد اعتماد ترين مشاوران پرزيدنت بوش است که به شدت از جنگ درعراق حمايت کرده است.

مقامات ارشد آمريکا می گويند نقش خانم رايس به عنوان مشاور امنيت ملی، به معاون او، استيفن هادلی واگذار خواهد شد. s