در دو هفته گذشته اخبار مربوط به فعاليت های افراط گرايان اسلامی در هلند و نيز ديگر کشورهای اروپايی مقامات سياسی آلمان را بر آن داشته است که نسبت به اين پديده ناميمون واکنش نشان دهند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.