رسيدگی به چگونگی حملات تروريستی به دو بنای مرکز تجارت جهانی در نيويورک و بنای وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، در حومه شهر واشنگتن را دولت آمريکا به کميسيونی متشکل از نمايندگان کنگره و متخصصين غير دولتی واگذار کرده است. گزارش اين کميسيون در ماه ژوئيه انتشار يافت و فورا يکی از پرفروش ترين کتابهای روز شد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.