محسن کديور نظريه پرداز و منتقد رژيم جمهوری اسلامی در ايران، که به دليل مخالفتش با سردمداران دين و حکومت در جمهوری اسلامی ايران مورد احترام فراوان در بين جوانان است، در گفتگويی با خبرنگار روزنامه «ديسايد» از اسلام تاريخی، اصلاحات و اصلاح طلبان و نيز از نتايج انقلاب سال 1357 سخن گفت.

به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين باره توجه فرمائيد.