در برنامه جوانان که از صدای آمريکا پخش می شود همواره سعی خبرنگار جوانان بخش فارسی صدای آمريکا بر اين است تا جوابهايی برای سوالات گوناگون شنوندگان پيدا کند و در اين راه با متخصصان رشته های گوناگون گفتگوهايی انجام می دهد. در اين گزارش خبرنگار جوانان بخش فارسی صدای آمريکا گفتگويی انجام داده است با آقای هوشنگ آريانپ.ر، پژوهشگر و فعال سياسی در رابطه با نيازهای حياتی جوانان که در سه قسمت می شنويد.