در هلند، در آنچه جديد ترين رويداد در سلسله حملاتی بر هدف های مذهبی تلقی می شود، مسجد کوچکی در جنوب کشور در نزديکی مرز آلمان آتش گرفت و ويران شد.

پليس می گويد در باره امکان عمدی بودن حريق تحقيق می کند.

از هنگام قتل تئو ون گوگ، فيلمساز بحث انگيز و منتقد سرسخت اسلام، هلند شاهد شدت گرفتن خشونت بوده است.

a