احمد قريع نخست وزير فلسطينی می گويد رای گيری برای انتخاب جانشين ياسر عرفات روز 9 ژانويه برگزار خواهد شد. او همچنين از جامعه بين المللی خواسته است به آغاز دوباره روند صلح خاورميانه کمک کند.

قريع روز شنبه به زيارت مزار عرفات رفت و پس از آن از پرزيدنت بوش، اسرائيليان و جهان خواست فرصتی را که برای برقراری صلح فراهم آمده است از دست ندهند.

روز جمعه در واشنگتن پرزيدنت بوش و تونی بلر نخست وزير بريتانيا قول دادند به برگزاری انتخاباتی آزاد و صادقانه در فلسطين کمک کنند.

K