دادگاه عالی پاکستان درخواست آزادی عبدالقدير خان دانشمند اتمی را ، به دلايل پزشکی، رد کرده است.

او به علت درگيری در انتقال غير قانونی تکنولوژی اتمی به ايران، ليبی و کره شمالی در خانه اش در بازداشت بوده است.

دادگاه روز چهارشنبه درخواست آزادی خان را پس از آن رد کرد که او در نامه ای نوشت حالش خوب است و از هيچکس نخواسته است از جانب وی به دادگاه برود.

R