در اين برنامه، آقای دکتر بهمن آقايی ديبا، کارشناس حقوق بين الملل و مسايل اتمی، ديپلمات پيشين، کارشناس روابط ايران و روسيه و مسايل دريای خزر، کارشناس امور شبه قاره هند و مولف کتب متعدد در اين زمينه ها، شرکت داشت. دکتر آقايی ديبا به پرسشهای ميزبان برنامه، دکتر ابراهيم بی پروا، و شنوندگان صدای آمريکا پاسخ داد، که توجه شما را به آن جلب می کنيم.