در چچن نيروهای امنيتی ۲۲ شورشی را کشته اند، طراح اصلی ترور احمد غديروف، رئيس جمهور طرفدار مسکو از جمله آنها بود.

روز دوشنبه، رمضان غدير اوف ، پسراحمد غديروف و معاون نخست وزير گفت حمله نظامی در ناحيه ودنو Vedeno صورت گرفت و سليمان خيرالله يک جدائی خواه ارشد، در ميان کشته شدگان بود.

سليمان خيرالله مسئوليت بمب گذاری در استاديوم ورزشی در ماه مه گذشته را که به مرگ احمد غديروف و پنج تن ديگر منجر شد، بر عهده گرفت.

s