گزارش محمد رضا شاهيد از پاريس: اختصاص روز دوم اجلاس سه دولت اروپايی به فعاليت اتمی ايران .