علمی: ورود گربه های ژنتيک به بازار. گربه هايی که ديگر باعث ايجاد حساسيت در افراد نمی شوند و تا سه سال ديگر با قيمت 3500 دلار به بازار می آيند.