طبق آمار اداره سرشماری آمريکا، در سه سال گذشته دو ميليون و سيصد هزار کارگر مهاجر به ايالات متحده آمده اند. نيمی از آنها بدون مجوز وارد شدند. 70 درصد از آمريکای لاتين بودند.