خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، دکتر ابراهيم بی پروا، با ميهمانان اين هفته، دکتر احسان نراقی، دکتر کاظمی، و دکتر علی اکبر مهدی گفتگويی انجام داد که طی آن انتخابات آمريکا و بازتاب آن در ايران مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گرفت که شنيدن آن را به شما توصيه می کنيم.