نخست وزير عراق: ما اروپايی ها را تماشاچی های کنار صحنه نناميديم