دکتر رنگين دادفر سپنتا، استاد علوم سياسی در دانشگاه آخن، آلمان، در گفتگو با رامش و شنوندگان از اوضاع افغانستان سخن می گويد: اعتياد، جوانان، حضور ايالات متحده و...