وزير امور خارجه ژاپن برای دو روز گفت و گو با همتای کره جنوبی خود به سئول رفته است.

انتظار می رود آنها در باره بحران اتمی کره شمالی و نيز اختلاف بر سر محل برگزاری جلسه ای بين جونيچيرو کوی زومی نخست وزير ژاپن و رئيس جمهوری کره جنوبی بحث کنند.

سئول می خواهد محل ديدار از جزيره کاگو شيما ، در جنوب ژاپن به جای ديگری منتقل شود. برخی از سياستمداران ژاپنی که از حمله نظامی به شبه جزيره کره در اواخر قرن 19 طرفداری می کردند، در آن جزيره سکونت داشتند. کره از سال 1910 تا 1945 زير حکومت استعماری ژاپن قرار داشت.

a