ارتش شيلی برای نخستين بار به نقش خود در نقض گسترده حقوق بشر در دوره ديکتاتوری 17 ساله ژنرال آگوستو پينوشه، اعتراف کرده است.

فرمانده ارتش روز جمعه به خبرنگاران گفت ارتش مسئوليت کامل آنچه او آنرا تمام اقدامات قابل مجازات و از نظر اخلاقی غير قابل قبول گذشته ناميد، می پذيرد.

تخمين زده می شود که در دوره ديکتاتوری نظامی پينوشه از 1973 تا 1990، سه هزار نفر به دلايل سياسی کشته شدند. رئيس جمهور شيلی اعتراف فرمانده ارتش را ستود و گفت ارتش خود را در شيلی دمکراتيک ادغام می کند.

a