دو کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد از پيشنهاد روسيه برای بازداشت بستگان تروريست ها، به منظور جلوگيری از حملات آينده، انتقاد می کنند.

رئيس گروه کار " بازداشت خودسرانه" و سرپرست گروه " ناپديد شدن های اجباری يا غير داوطلبانه" می گويند اين پيشنهاد قوانين بين المللی و قانون اساسی روسيه را نقض می کند.

آنها اظهار داشتند بازداشت افراد بی گناه به عنوان گروگان دولت با آنچه آنرا اساسی ترين اصول و معيارهای بين المللی حقوق بشر می نامند، مغايرت دارد.

دادستان کل روسيه هفته پيش به قانونگزاران در دوما گفت بازداشت بستگان تروريستها به جلوگيری از حملات و نجات مردم کمک خواهد کرد.

R