انتخابات رياست جمهوری آمريکا از سوی رسانه های خبری فرانسه بطور نزديکی دنبال می شد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.