به مشروح گزارش خبرنگار هنری بخش فارسی صدای آمريکا درباره ايرج بسطامی و آخرين کارهای وی قبل از مرگش در زلزله بم توجه فرمائيد.