به مشروح گزارش خبرنگار سينمايی بخش فارسی صدای آمريکا در باره جشنواره لندن و فيلم «منظرهای 25 گانه اروپا» توجه فرمائيد.

در بخش دوم اين گزارش خبرنگار هنری بخش فارسی صدای آمريکا به بررسی فيلم «خانه من» می پردازد.