دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون انتخابات رياست جمهوری آمريکا و بازتاب آن در ايران و خاورميانه در سالگرد تسخير سفارت آمريکا پاسخ می دهد.