اتحاديه اروپا می گويد ۹/۷ ميليون دلار صرف کمک های انساندوستانه به کره شمالی خواهد کرد.

کميسيون اروپائی، کميته اجرائی اتحاديه، روز چهارشنبه در بروکسل گفت اين مبلغ به تعمير و نوسازی سيستم های آبياری و بهداشتی کمک خواهد کرد.

يک مقام کميسيون اظهار داشت طرح های بهينه سازی بر مدارس، بيمارستان های کودکان و تاسيسات مراقبت از آنها متمرکز خواهد بود.

R