هند يک موشک کروز مافوق سرعت صوت را در منطقه اقيانوس هند آزمايش کرده است. به گفته مقامات هند، موشک براهموس، که مشترکا به وسيله هند و روسيه توليد شده است، روز چهارشنبه از يک کشتی نظامی پرتاب شد.

اين موشک دست کم ٢٨٠ کيلومتر برد دارد و می تواند از کشتی، زير دريائی و هواپيما پرتاب شود.

هند از آزمايش موشک گاهی به عنوان ارسال علائم ديپلماتيک به پاکستان استفاده کرده است.

R