مردم خاورميانه انتخابات رياست جمهوری آمريکا را از نزديک دنبال می کنند. يک نظر سنجی که به وسيله شبکه تلويزيونی عربی الجزيره انجام گرفته است نشان می دهد اکثريت بينندگان عرب دولت کری را بر چهار سال ديگر حکومت جرج بوش ترجيح می دهند.

اکثر اعراب طرفدار رياست جمهوری کری، به ناراحتی های ناشی از حمله پرزيدنت بوش به عراق و آنچه آنرا حمايت سرسختانه او از اسرائيل در برخورد با مناقشه اسرائيل و فلسطينيان می بينند، استناد کردند.

اما برخی از نظريه پردازان عرب می گويند مهم نيست که چه کسی برنده شود، زيرا هر دو نفر اساسا يکی هستند.

در اسرائيل، کشوری که در آن هزاران يهود دارای تابعيت آمريکا نيز هستند و می توانند رای بدهند، برنده روشنی وجود ندارد و بسياری از يهوديان بر اين نظر هستند که اسرائيل از رياست جمهوری بوش يا کری سود خواهد برد.

R