مقامات امنيتی در عراق می گويند مردان مسلح يک آمريکائی، يک آسيائی و دو عرب را از اداره ای در غرب بغداد ربوده اند.

جزئيات اين رويداد هنوز روشن نيست. به گفته مقامات، مردان مسلح به ويلائی در ناحيه ثروتمند نشين المنصور حمله کردند، و تيراندازی هائی در جريان عمليات صورت گرفت.

گزارش های نخستين حاکی است که ربوده شدگان برای يک شرکت سعودی کار می کردند. مليت های اسيران آسيائی و عرب معلوم نيست.

R