پس از گذشت يک هفته از اولين دور مذاکرات سه کشور قدرتمند اروپايی با هيئت اعزامی از جمهوری اسلامی ايران در مورد قطع سريع غنی سازی اورانيوم، دور دوم مذاکرات، روز چهارشنبه 27 اکتبر آغاز شد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.