ازبکستان ميزبانی کنفرانس راه های کاهش زيان های ناشی از مواد مخدر غير قانونی در منطقه آسيای مرکزی را بر عهده گرفته است.

راديو تاشکند می گويد کنفرانس بر چگونگی مبادله تخصص در مورد محدود ساختن استفاده از مواد مخدر، درمان تعداد هرچه بيشتر معتادين و کنترل اعتياد متمرکز است.

اين کنفرانس در پی توافقی بين دولت ازبکستان و وزارت بهداشت سوئيس برای اجرای برنامه ای به منظور جلوگيری از گسترش مواد مخدر در ازبکستان، تشکيل می شود.

R