پارلمان اسرائيل قانون مهمی را تصويب کرده است که اجازه می دهد بيش از ۸ هزار نفر ساکنان محله های يهودی نشين در نوار غزه و ۴ ناحيه در کرانه غربی تخليه شوند.

اين نخستين بار است که اسرائيل در جهت تخليه سرزمين های فلسطينی که در جنگ سال ۱۹۶۷ اشغال کرد، گام برداشته است.

پارلمان خود را شامگاه سه شنبه، در پی دو روز بحث های داغ و اعتراضات هزاران نفر از يهوديان مخالف آبادی نشين ها صادر کرد.

s