بمناسبت پايان جشنواره چهارروزه «سنت و فرهنگ ايران» در موزه مردم شناسی پاريس، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با خانم «کريستين گيوم» که به اسلام گرويده و فيلمی درباره عاشورا و امام حسين ساخته است گفتگويی انجام داده است که در اينجا می شنويد.