دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون عدم کسب نتيجه در مذاکرات وين و ادامه بررسی پرونده اتمی ايران در روز چهارشنبه و اظهارات و مواضع طرفين در رابطه با اين پرونده پاسخ می دهد.