روزبه مظهری: جوانان: وضعيت نگران کننده افسردگی درجوان های ايرانی و آمريکايی، نتيجه يک تحقيق