گزارش محمد رضا شاهيد از پاريس : ديده ها وشنيده های "نول اوبزرواتور" نشريه فرانسوی ازکردستان ايران