برنامه "شما و سينما" نگاهی دارد به چهل و هشتمين جشنواره فيلم لندن