شوهر عراقی مارگارت حسن امداد گر ايرلندی تبار، روز شنبه در يک تلويزيون عربی ظاهر شد و از ربايندگان نامعلوم همسرش درخواست کرد او را در ماه مبارک رمضان آزاد کنند.

تحسين علی حسن گفت ويديوئی که روز جمعه از مارگارت پخش شد، او را ناراحت کرد و موجب غمگينی و نگرانی خانواده و دوستان همسرش شده است.

در ويديو مارگارت حسن، مدير سازمان « کر اينترنشنال » در عراق اشکريزان از تونی بلر نخست وزير بريتانيا درخواست می کرد سربازان بريتانيائی را از عراق خارج سازد و آنها را به منطقه بغداد نفرستد.

K